Pedagogisch project

Als school vertrekken we van wat het kind allemaal al kan en waarbij het zich goed voelt in ons onderwijs en opvoeding, hierbij rekenend houdend met zijn beperkingen.

Vanuit deze visie leggen we enkele klemtonen in ons pedagogisch project.

 • Het spreekt voor zich dat type 4 andere klemtonen krijgt dan type 2 en de autiwerking. Binnen de groepen gelden verschillende de mogelijkheden en beperkingen en gelden enkele doelen voor sommige doelgroepen meer dan voor andere groepen.
 • Elke ouder die dit leest, kent zijn kind het best om te weten wat voor zijn kind van toepassing is en wat niet.
 • Wat schuin gedrukt staat, is een uitleg over hoe we onze visie willen bereiken.
 • Volgende begrippen vormen hoe dan ook de basis voor het slagen in ons opzet: Openheid - vertrouwen - geëngageerde zorg voor de hele mens - aandacht voor cultuur - sociale bewogenheid - wederzijds respect.
 • De vijf klemtonen van ons pedagogisch project zijn:
  • deelnemen aan de maatschappij
  • zelfredzaamheid
  • schoolse vaardigheden
  • gelukkig zijn
  • ouders en school

Deze 5 pijlers of klemtonen worden hierna verder toegelicht.

Deelnemen aan de maatschappij

Wij willen onze kinderen voorbereiden op een leven dat zo gewoon mogelijk is. Een leven dat bestaat uit wonen, werken of dagbesteding en vrije tijd.

Dit leven speelt zich af in de maatschappij waarin wij allemaal leven.

Wij willen dat onze kinderen later kunnen deelnemen volgens hun eigen mogelijkheden en op een gelukkige manier.

De mate van deelname aan de maatschappij is afhankelijk van de mogelijkheden en de beperkingen van het kind.

Afhankelijk van het kind gaat het om meer of minder begeleiding bij het leven in een al dan niet beschermd milieu.

We willen ieder kind volgens zijn eigen kennen en kunnen maximaal laten ontwikkelen.

Anderzijds verlangen wij ook van de maatschappij dat ze haar steentje hierin bijdraagt.

Door het verstrekken van GONbegeleiding is integratie geen loos begrip voor onze school.

We proberen dit doel te bereiken door onze groepen samen te stellen volgens ongeveer een zelfde denkniveau , te vertrekken van een beginsituatie, waarin gekeken wordt wat het kind kan. Hiervan uitgaande wordt een handelingsplan opgemaakt en regelmatig bijgestuurd.

Hiermee rekening houdend doet men een aanbod om deze groepen van kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een plaats in onze maatschappij. We werken voor elke leerling leerlijnen uit.

Wij nemen ook deel aan sportieve en culturele activiteiten om zo reeds een maatschappij in het klein te vormen waarin ze gaan terechtkomen.

Door de leerlingenraad op school leren kinderen wat inspraak en samenspraak betekenen en wat verantwoordelijkheid op kinderniveau kan inhouden.

De GON-werking krijgt een duidelijke plaats en werking binnen onze school. Hiervoor verwijzen we graag naar onze GON-visie.

Naar boven

Zelfredzaamheid

Om het kind voor te bereiden op deelname aan de maatschappij, brengen wij het zoveel mogelijk zelfredzaamheid bij.

Onder zelfredzaamheid rekenen wij communicatieve, sociaal-emotionele, motorische en cognitieve vaardigheden, dit telkens van basaal niveau tot gerichte vaardigheden. Voor sommige doelgroepen zorgen wij ook voor persoonlijke en huishoudelijke zelfredzaamheid.

Het bijbrengen van deze vaardigheden zal altijd in functie staan van een zo zelfstandig mogelijk leven.

Door de samenstelling van groepen kan er gericht gekeken worden welke groep welke zelfredzaamheid krijgt.

Niet elk kind heeft nood aan elke vorm van zelfredzaamheid en krijgt dan ook enkel de nodige zelfredzaamheid op het uurrooster.

Het winkelen en maken van uitstappen door bepaalde groepen, zorgen ervoor dat de zelfredzaamheid in praktijk kan geoefend worden.

De sociaal-emotionele zelfredzaamheid krijgt de aandacht bij die kinderen die hier nood aan hebben.

Onder meer bij de communicatie wordt er ondersteuning geboden door de logopedisten.

Bij de motorische vaardigheden kunnen we beroep doen op de kinesisten en ergotherapeuten.

Naar boven

Schoolse vaardigheden

Voor die kinderen die in de mogelijkheid zijn om te leren lezen, rekenen en schrijven, bieden wij dit aan.

Dit houdt zowel het voorbereidend leren, het functionele leren en het schoolse leren in.

Wat type 4 en de autiwerking betreft, proberen we, bij onze leerklassen, de leerplannen van het gewone onderwijs te benaderen, telkens vertrekkend van de mogelijkheden van het kind, rekening houdend met zijn ontwikkelingstempo en vaardigheden.

Van elk kind wordt een beginsituatie opgemaakt en wordt een handelingsplan opgesteld waarin de doelstellingen geformuleerd worden die men probeert na te streven. Dit wordt in teamverband besproken en bijgestuurd.

Niet elke groep komt tot lezen van een boek. Sommige groepen krijgen een ander aanbod dan het klassieke schoolse aanbod: zij worden gestimuleerd in het tactiele en het experimentele. Bij andere groepen doet men aan lezen van pictogrammen en waar dit kan ook aan maatschappelijk lezen. Hier wordt vooral gekeken naar het functionele.

Kinderen waarvan men denkt dat ze klaar zijn om met het lezen te beginnen, krijgen dit op individueel niveau, of in zeer kleine groepjes.

Andere kinderen die reeds kunnen lezen, krijgen een aanbod om dit verder te ontwikkelen. Hierbij wordt ook het begrijpend lezen ingelast.

Een zelfde manier van aanpak is er voor het rekenen en schrijven.

Voor wie het aanbod van de derde graad lager onderwijs aan kan, krijgt dit aangeboden en kan een getuigschrift lager onderwijs halen.

Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor de therapeuten en ondersteunende leerkrachten.

De klassenraden die 3 keer per jaar gehouden worden zijn hier niet weg te denken.

Op vraag van ouders of leerkracht kan een extra klassenraad gehouden worden.

Naar boven

Gelukkig zijn

We vinden het heel belangrijk dat het kind nu en in zijn latere leven gelukkig zal zijn. We willen dan ook dat het kind zich goed voelt binnen onze school door het te aanvaarden met zijn mogelijkheden en beperkingen.

Door het onderdeel sociaal-emotionele ontwikkeling op te nemen in de beginsituatie en het handelingsplan willen wij aangeven dat we dit ook een belangrijk aspect vinden binnen onze school.

Klasgesprekken en individuele gesprekken( door onze orthopedagoge en psychologe of CLB-medewerker) zijn voorzien wanneer er moeilijkheden zijn. De aandacht die gaat naar het pestproject op de speelplaats zorgt ervoor dat pesten beperkt blijft.

De zorg voor de lichamelijke behoeften vormt de basis voor een veilig en ook gelukkig gevoel.

De aandacht die naar preventie van moeilijkheden gaat en het zoeken naar aangepast materiaal zorgt ervoor dat de kinderen graag naar school komen.

Ook het werken op het niveau van de kinderen, uitdagend maar niet forcerend, is een grote garantie voor het goede welbevinden van onze kinderen.

Wat u kan ervaren op onze school is de positieve aanpak van de kinderen: er wordt aangemoedigd waar dit kan en worden schouderklopjes gegeven bij een goede inspanning.

Naar boven

Ouders

In de voorbereiding van het kind op zijn later leven staan wij niet alleen.

De ouders van het kind en de school zijn partners.

Wij willen de ouders dan ook de kans geven om inbreng te hebben in onderwijs en opvoeding, die de school geeft.

Bij deze inbreng is het van groot belang dat ouders en school respect hebben voor elkaars visie.

Omdat vele kinderen met de bus komen en gaan, zijn de informele oudercontacten eerder beperkt.

Toch voorzien we mogelijkheden tot contact door: het contactschriftje, mailing, ouderavonden, rapporten, inspraak in opmaak van handelingsplannen, organiseren van festiviteiten waarin we ouders betrekken, huisbezoek van sociaal verpleegster, nieuwsbrieven, website, ouderbevraging…

Ook het oudercomité waarin afgevaardigden van de ouders zetelen, zijn aanspreekpunten voor de ouders.

De open deur, letterlijk te verstaan, is een teken van de openheid die wij als school nastreven. Een luisterend oor is iets dat je altijd vindt op onze school, evenals een helpende hand om problemen op te lossen wanneer het om‘ onze kinderen’ gaat.

Van ouders wordt verwacht dat ze vertrouwen hebben in het team dat met hun kind aan de slag gaat. Daarom is openheid van groot belang. Er wordt verwacht dat problemen bespreekbaar zijn en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Door onze rustige omgeving en kleinschaligheid lijkt onze school op een grote familie waar men tijd heeft en tijd wil maken om te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft.

In onze school zijn ouders steeds welkom.

Naar boven

Visie van het Katholiek Onderwijs

VIBO onderschrijft de visie van het Katholiek Onderwijs.

Dit betekent dat we de opdracht hebben de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.

Van onze ouders wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt bijgebracht. (geen anti-houding). De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en andere vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

We willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een pluriforme samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind.

We hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.

Wie de volledige visietekst van het Katholiek Onderwijs wenst kan deze terug vinden op de website van het VVKSO.

Naar boven