Missie & Visie

Missie van VIBO

Het Vrij Instituut voor Bijzonder Onderwijs – kortweg VIBO – is een scholengroep gelegen in Turnhout en Oud-Turnhout die onderwijs aanbiedt vanuit een christelijke inspiratie, met een grote openheid naar iedereen. We willen onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden door hen aan te spreken op hun specifieke eigenheid en individuele verscheidenheid. Hiervoor bouwt VIBO een leeromgeving uit waar de leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen om ontwikkelingskansen te benutten en de uitdaging van hun leer- en leefomgeving met de nodige veerkracht aan te gaan.

Visie van VIBO

Om dit te realiseren baseren we ons op vier basisprincipes die onze visie op kwaliteitsvolle vorming ondersteunen. Deze vier basisprincipes onderbouwen ons beleid op verschillende vlakken (vb. omgaan met diversiteit, financieel beleid, zorgbeleid, …).

Eigenheid in diversiteit

Als VIBO-scholen vinden we het belangrijk dat elke leerling zichzelf kan zijn, los van cultuur, geaardheid, gender, fysieke en mentale ontwikkeling, levensbeschouwelijke overtuiging, (financiële situatie van de) thuiscontext, … Als katholieke dialoogschool onthalen we elke leerling gastvrij vanuit onze waarden en normen.

Binnen de mogelijkheden en de eigenheid van de school én van de leerling willen we elke leerling optimale kansen geven om deel te nemen aan het schoolgebeuren. We gaan op respectvolle wijze om met ieders achtergrond en kiezen ervoor de dialoog aan te gaan, ook indien verschillen in identiteit tot conflicten leiden. We waken erover dat we als school onze eigen grenzen en identiteit niet uit het oog verliezen.

We streven ernaar dat elke leerling kan deelnemen aan de activiteiten die we aanbieden. Bekommernissen om bv. het financiële aspect mogen dit niet in de weg staan. Daarom kijken we met een kritische bril naar de activiteiten die we inrichten. We zoeken naar haalbare en tegelijk kwaliteitsvolle manieren om de bijhorende doelstellingen te realiseren. Op elke VIBO-school is er een aanspreekpunt omtrent financiën, zodat ouders op laagdrempelige wijze ondersteuning vinden. 

Ontwikkelingsgericht werken

We vertrekken steeds vanuit de mogelijkheden van elke leerling: we zoeken wat een kind of jongere kan – fysiek en/of mentaal – en stemmen ons onderwijs en onze begeleiding hierop af. Op deze manier zorgen we voor een aanpak op maat. Onze scholen beogen kwaliteitsvolle vorming, gericht op de persoonlijke groei van elke leerling. 

Positief leer- en leefklimaat

Wederzijds respect is een noodzakelijke voorwaarde om samen school te maken. We leven dit op de school voor en tonen onze leerlingen hoe samen te leven in een gemeenschap die onderlinge verschillen vertoont. We leren hen omgaan met een diverse samenleving en verwachten van hen een open en verdraagzame houding. Verbindend communiceren is hierbij enorm belangrijk. Als school hebben we hierin, net zoals de ouders, een voorbeeldfunctie: hoe we communiceren als team doet ertoe.

Gedeelde zorg

We zetten op VIBO sterk in op ondersteuning vanuit verschillende disciplines. Zo zijn er naast de directie en leerkrachten ook teamleden met een paramedische expertise op onze scholen. Bij de vorming van kinderen en jonge mensen is niet enkel de school een betrokken partner. Ook ouders, andere mensen uit de context, CLB, externe hulpverleners, … dragen mee zorg voor de ontwikkeling van elke leerling. De verbindende communicatie met hen is van essentieel belang. We streven namelijk samen hetzelfde doel na: kinderen en jongeren in een veilige omgeving optimale kansen tot groei en ontwikkeling geven. 

Samen geloven we in de toekomst!

Elke VIBO-school heeft haar eigen concrete opvoedingsproject waarmee ze met het team invulling geeft aan deze vier basisprincipes.